Laserová show

Autor: Pavel Hořínek – Pomocí laserové show lze vytvářet nespočet světelných efektů, od jednoho bodu, kružnice, elipsy až po různé mnohoúhelníky, které se zobrazují na zdech místnosti. Druh těchto světelných efektů patří neodmyslitelně ke každé diskotéce. Při provozování tohoto zařízení buďte velice opatrní, přímým osvitem oka můžete poškodit oční sítnici!

 Základem je laserová dioda, která svítí na dvě zrcátka, které jsou umístěna na hřídelích dvou stejnosměrných motorků. Zrcátka nezávisle rotují oběma směry a různou rychlostí. Tyto zrcátka jsou přilepena na hřídelích motorků vychýleně od kolmé osy, aby mohly světelné efekty vytvářet. Motorky jsou řízeny regulačními můstky a ty jsou ovládány řídící logikou.


Laserová show je napájena napětím 12V. Odběr proudu je asi 100mA. Napájecí napětí se přivádí přes konektor K1 na diodu D1, tato dioda zde slouží jako ochrana proti přepólování napájecího napětí. Za diodou následuje stabilizátor IO1 9V, ten napájí celé zařízení mimo laserové diody. Laserová dioda je zapojena v kolektoru tranzistoru T10 a ten je zapojen k výstupu generátoru IO3. Důvod, proč je laserová dioda tímto způsobem napájená je prostý, tyto diody nejsou konstruovány pro trvalý provoz a brzy by se zničily, proto je dioda napájena modulovaným napětím 3V o frekvenci asi 500Hz. 
K napájení generátoru je zde zapojen další stabilizátor 3V, který je složený z tranzistoru T1, diody D2 a odporu R1. 
Další částí zapojení jsou dva regulační můstky pro ovládání ss motorků, ty jsou osazeny dvojitým operačním zesilovačem IO2 a tranzistory T2 až T9, diody D3 až D10 jsou ochrany tranzistorů. Ovládací logika je sestavena z několika obvodů. Přepínačem Pr1 se volí ruční nebo automatické přepínání nastaveného efektu. Pokud je přepínač v poloze ruční ovládání, tak se pomoci tlačítka, odporu R11, kondenzátoru C8 a jedné poloviny IO8 vytvářejí taktovací impulsy, které se přivádějí na čítač IO4. Když je přepínač v poloze automat, pak se taktovací impulsy přivádějí z generátor, který je tvořen druhou polovinou IO8, odporem R12 a kondenzátorem C9. Čítač potom ovládá dva multiplexery IO5,6 a dekodér IO7. K dekodéru je připojen displej DI1, který zobrazuje číslo sepnutého kanálu multiplexerů. Do vstupů multiplexerů jsou připojeny běžce odporových trimrů P0A – P7A a P0B – P7B. Těmito trimry se nastavuje směr a rychlost otáčení obou motorků. Z výstupů multiplexerů jsou ovládány regulační můstky motorků M-A a M-B.

Nákres upevnění zrcátek

Celé zařízení je postaveno na dvou deskách s plošnými spoji. Na jedné desce jsou umístěny ovládací, indikační a nastavovací prvky, na druhé desce je umístěna ostatní elektronika. Oba plošné spoje převrtejte vrtáčkem 1mm v místech pro osazení jumperové lišty a vyřízněte vyznačené rohy na deskách. Dále vyvrtejte otvor 3mm pro upevňovací šroub laserové diody, jak je vyznačeno na desce. Pro napájecí konektor také upravte otvory na 2mm. Osaďte plošné spoje součástkami a drátovými propojkami dle návodu. Při osazování dávejte pozor na správnou polaritu elektrolytických kondenzátorů, diod a orientaci integrovaných obvodů a tranzistorů. U laserové diody je červený vývod anoda. K pájení použijte raději mikropájku, protože většina integrovaných obvodů je CMOS a ty jsou na trafopájku choulostivé. V místech, kde se připojují motorky připájet pájecí špičky, usnadníte si tím propojování a montáž zařízení do krabičky. 

Po osazení oba plošné spoje k sobě spájejte následujícím způsobem. Jumperovou lištu rozdělte na dvě části 14 – 26 pinů, nasuňte ji zahnutými vývody do ovládací desky a zapájejte. Desku s napájenou lištou nasuňte do druhé desky a také zapájejte, jak je vidět na obrázku. 

Po sestavení obou desek k sobě připevněte laserovou diodu k desce. K připevnění diody byla zvolena kabelová příchytka 12mm, mezi příchytkou a deskou je vložen kousek papírového kartonu o síle
3 – 5mm. Kartonem nastavte výšku laserové diody, tak aby svítila na střed zrcátek. Před montáží plošných spojů do krabičky je dobré oživit celé zařízení a překontrolovat všechny funkce. Kompletně sestavené desky připevněte dvěma šroubky do plastové krabičky KP-7. 

K montáži zrcátek na hřídelky motorků bylo použito tavné lepidlo a lepící pistole. Označte si střed zrcátek, na tento střed naneste tavné lepidlo a hřídelku motorku vložte do lepidla na střed zrcátka a nechejte lepidlo vychladnout. Poté oba motorky přilepte na dno krabičky tak, jak je vidět na obrázku, opět bylo použito tavné lepidlo. Před přilepení motorků je vhodné umístění těchto motorků nejdříve vyzkoušet bez lepení a vhodná místa si označit a potom motorky přilepit. Nastavení vhodného místa motorků provádějte při rozsvícené laserové diodě. Potom do předního panelu krabičky vyvrtejte otvor pro průnik laserového paprsku, průměr otvoru už necháme na vás, nebo panel nahraďte čirým plexisklem tl. 2mm bez otvoru. Zadní panel je také nahrazen plexisklem, proto že se jednoduchým způsobem označují místa pro otvory na ovládací tlačítka, trimry. 

Po mechanickém sestavení, zařízení nastavte následujícím způsobem. Přepínač přepněte do polohy ručního ovládání, tlačítkem zvolte na displeji č.0. Otáčením trimru P0A a P0B nastavte směr a rychlost motorků, tak až se vám bude světelný efekt líbit. Potom tlačítkem zvolte č.1 trimry P1A a P1B nastavte jiný světelný efekt. Tímto způsobem postupujte s nastavování až skončíte u č.7. K napájení byl použit běžný nestabilizovaný adaptér 12V/300mA. Napájecí adaptér není součástí této stavebnice.

Závěrem bych chtěl upozornit na pečlivost při sestavování, zejména při umístění motorků se zrcátky. Na umístění motorků a vychý lení zrcátek závislí výsledný efekt zobrazovaných obrazců.

Cena stavebnice : Laserová show 980,- Kč
Popisovanou stavebnici je možno objednat u firmy: Hobby elektro,
e-mail :
hobbyelektro@seznam.cz
—————————————————————————————————–

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________