Tester kabelových rozvodů pro výpočetní techniku

Autor: Ladislav Škapa – Síla výpočetní techniky výrazně vzrůstá propojením počítačů do sítě. Pro realizaci kabelových rozvodů lokálních sítí se dnes často používají tzv. kroucené dvoulinky (twisted pair). Protože úkolem síťového rozvodu bývá i realizace telefonního a jiného spojení mezi jednotlivými pracovišti využívají se často osmi vodičové kabely.

I při pečlivě provedené instalaci se může stát, že kabelový rozvod vykazuje chybnou funkci (vedení může být přerušeno, zkratováno, nebo došlo k vzájemné záměně vodičů). K lokalizaci závady je výhodné použít „Tester kabelových rozvodů“. Na trhu je k dispozici řada takových zařízení, ne všechny však splňují požadavek nízké ceny a uživatelského komfortu.

Dále popsaný tester je realizován na bázi monolitického mikropočítače a pracuje tak, že do testovaného vedení vysílá signály a na základě jejich odezvy analyzuje možné chyby v zapojení vedení. Použití monolitického mikropočítače umožní v maximální možné míře zjednodušit ovládání testeru (ovládání je realizováno intuitivním způsobem prostřednictvím jediného tlačítka).

    Tester provádí kontrolu vedení v několika fázích (jejich počet závisí na druhu a počtu zjištěných chyb). V první fázi je prověřováno, zda jsou vodiče mezi aktivní a pasivní části testeru přerušeny, nebo vzájemně zkratovány. Ve druhé fázi je prověřováno zda při montáži prvků vedení nedošlo k záměně pořadí vodičů. Ve třetí fázi lze test ukončit a obsluze na protějším konci vedení odeslat informaci o úspěšném provedení testu. Dojde-li v průběhu první, nebo druhé fáze ke zjištění závady, lze tester převést do režimu rychlého periodického opakování testu (signalizační zobrazovače usnadní lokalizaci a kontrolu odstranění zjištěné závady).

Aktivní a pasivní část testeru připojíte k protilehlým koncům vedení, které hodláte prověřit.Stiskem tlačítka zelené barvy označeného v popisu „vypínač“ uvedete tester do provozu, tester provede interní kontrolu a po prověření všech zobrazovačů je připraven k použití (svítí zobrazovač zelené barvy).Stiskem tlačítka žluté barvy označeného v popisu „ovládání testeru“ lze spustit vlastní test.

Průběh testu je signalizován blikáním zobrazovače zelené barvy a postupným probliknutím osmi zobrazovačů žluté barvy. Je-li vedení v pořádku, blikají žlutě svítící zobrazovače postupně zprava doleva a po ukončení testu se rozbliká žlutý zobrazovač označený v popisu „ukončení testu, signalizace“.

 Je-li vedení přerušeno nerozsvítí se zobrazovač odpovídající přerušenému vodiči a zobrazovač pravého sousedního vodiče. Po ukončení testu navíc bliká červený zobrazovač označený v popisu „přerušení vedení“. Za této situace lze krátkým, nebo déle trvajícím stiskem žlutého tlačítka volit další činnost testeru (krátký stisk opakované provádění rychlého testu, dlouhý stisk ukončení testu). Opakovaným dlouhým stiskem tlačítka lze opustit režim rychlého testu.

 Je-li vedení zkratováno rozsvítí se kromě zobrazovače odpovídajícího testovanému vodiči navíc ve stejném okamžiku i zobrazovače odpovídající zkratovaným vodičům. Po ukončení testu bliká červený zobrazovač označený v popisu „zkrat vedení“. Obdobně jako v případě přerušeného vedení lze alternativně volit další činnost testeru.

Při kombinovaných závadách je signalizace testeru obdobná (při kumulaci příliš velkého počtu závad různého druhu nemusí být signalizace zprostředkovaná červenými zobrazovači zcela jednoznačná). Závadu je v takovém případě nutno odstraňovat postupně a test opakovat.

V případě, že na vedení jsou jednak rozpojeny, nebo zkratovány vodiče a zároveň došlo k jejich záměně je vzájemná záměna signalizována (příslušným zobrazovačem červené barvy) až po odstranění zkratů a přerušení.

Po úspěšném dokončení testu lze opět alternativně volit krátkým stiskem tlačítka přímé ukončení testu, nebo dlouhým stiskem tlačítka ukončení testu a signalizaci obsluze na protějším konci testovaného vedení.

Obsluha na protějším konci vedení je o průběhu testu informována blikáním červeného zobrazovače, úspěšné ukončení testu lze signalizovat déle trvajícím svitem tohoto zobrazovače (pokyn k provedení testu dalšího vedení).

 Již po krátké době používání testeru lze na základě zkušenosti přesně a rychle lokalizovat druh a místo závady.

Poznámka:
Dlouhý stisk tlačítka“ znamená, že tlačítko je stisknuto alespoň tak dlouho, až zobrazovač zelené barvy blikne.
K prověřovanému vedení nesmí být připojeno žádné zařízení (telefonní síť, telefonní přístroj, síťová karta, modem, …). Uvedená zařízení mohou způsobit chybnou signalizaci testeru, nebo jeho poškození a to i v případě, že je tester ve vypnutém stavu.

———————————————————————————————-

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________