Zabezpečovací zařízení (Atmel)

Autor: Jaromír Hamáček –  Zabezbečovací zařízení je určeno především k ochraně bytů a menších rodinných domů, kde stačí zabezpečit vchodové dveře, případně několik dalších vstupů( balkón, okno a pod.) Při použití mikroprocesoru je i při komfortní obsluze zařízení velmi jednoduché, a cenově dostupné.

Základní popis:
– napájecí napětí 5V
– klidový proud < 20mA
– 8 místný kód
– kód pro vypnutí sirény
– optická indikace stavu 2x LED
– komunikace grafický LCD
– akustická signalizace
– 4x smyčka okamžitý poplach
– 4x smyčka zpožděný poplach
– výstup siréna 12V
– bezpotenciálový výstup
   kontakty relé( spín. i rozpín.) 250V/6A
– zpoždění odchod/příchod 1 až 99s
   nezávisle nastavitelné
– délka poplachu 1 až 99 min.
– hlášení o počtu narušení
Obsazení portů:
P2.0 až P2.6 klávesnice
P0.0 až P0.7 data displej
P1.0 až P1.3 vstupy okamžitý poplach
P1.4 až P1.7 vstupy zpožděný poplach
P3.0 siréna vnitřní
P3.1 siréna venkovní
P3.2 piezo
P3.4 indikace červená led
P3.5 indikace zelená led
P3.6 E signál pro displej
P3.7 RS signál pro displej 
Možnosti nastavení uživatelem:
– volba 8 místného kódu
– čas odchodu 1 až 99s
– čas příchodu 1 až 99s
– čas sirény 1 až 99minut

 

Celkové schéma zapojení je na obr. 1. Celé zařízení řídí mikroprocesor Atmel AT89C51 IO1, a je napájeno napětím 5V připojeným na svorky SV1 a SV2. Kondenzátory C4 a C5 blokují napájecí napětí. Vstupy smyček SV7 až SV16 jsou galvanicky odděleny čtyřnásobnými optočleny IO3 a IO4 a přivedeny na port P1. Při galvanickém oddělení můžeme k napájení smyček použít jak stejnosměrné, tak střídavé napětí. Na port P1.0 až P1.3 jsou připojeny 4 smyčky pro okamžitý poplach, na port P1.4 až P1.7 4 smyčky pro zpožděný poplach. Pokud nevyužijeme všechny smyčky, lze osadit plošný spoj pouze jedním IO, s tím, že jej umístíme podle použitých smyček.. Existují 3 možnosti: jedna zpožděná + 3 okamžité, nebo 2 + 2 , nebo 3 zpožděné + 1 okamžitá. Rezistory R11 až R18 volíme v závislosti na napájecím napětí smyček, tak aby vstupní proud optočlenu byl minimálně 1.5mA. Při 12V je odpor 4k7. Rezistor R10 nastavuje na portu P1 log. úroveň 1. Smyčky mohou být aktivní v sepnutém nebo rozepnutém stavu. Rozhodující je okamžik přechodu zařízení do aktivního stavu, ve kterém program uloží stav portu P1 do paměti a ten porovnává se stavem P1 při dalším testování. Pro zadávání kódu je k portu P2 připojena telefonní klávesnice K 1, typ TS 525 00 11. Použít lze jakoukoliv klávesnici zapojenou podle obr. 1. Veškeré instrukce a probíhající operace jsou zobrazovány na maticovém displeji IO2 LM1602E-TGR. Bez úpravy programu můžeme použít jakýkoliv displej s organizací 2 x 16 znaků řízený řadičem HD44780. Změnou odporu rezistoru R4 upravujeme kontrast displeje LCD. Piezoměnič Sp1 připojený na port P3.2 indikuje akustickými signály stlačení tlačítka klávesnice a některé stavy zařízení. Porty P3.0 a P3.1 ovládají sirény. Výstup portu P3.0 spíná tranzistor T1 a T2, na který připojíme sirénu s napájecím napětím 12V, např. typ KPE 1200. Použitím záložního zdroje je zajištěna funkce sirény i při výpadku síťového napětí. Tranzistory T3 a T4 zesilují signál portu P3.1 pro sepnutí relé Re1 s bezpotenciálovým výstupem na svorkách SV4 – SV6, na které můžeme připojit např. venkovní sirénu na 220V a pod.

Nastavení:
Po zapnutí napájecího napětí provede program inicializační část, jejíž ukončení indikuje 2sec.akustický signál . Displej zobrazí „NASTAVENI “. Do režimu nastavení přejdeme stlačením tlačítka PROG, po kterém displej zobrazí „ ZADEJTE NOVY KOD “. Po zadání 8-mi místného kódu, každé stlačení tlačítka je indikováno akustickým signálem 0.25s a zadané místo je zobrazeno na displeji „* “, se zobrazí nápis „ POTVRDTE KOD “. Opět zadáme kód, program oba kódy porovná a v případě shody ukončí zadávání kódu nápisem  „ KOD OK “. Zelená dioda LED svítí. V případě chybného kódu se ozve 1s akustický signál a displej zobrazí: „ POZOR POZOR CHYBNY KOD “ po 1s pauze  „ ZADEJTE KOD “. Po správném zadání pokračuje další nastavení. Na displeji se zobrazí „ ZADEJTE CAS ODCHODU “. Čas odchodu je doba mezi zadáním odchodového kódu a aktivací systému, během které musíme opustit objekt. Můžeme nastavit od 1s do 99s přičemž čas 1s zadáme jako 01. Stlačením tlačítka PROG potvrdíme čas a zároveň přejdeme na další nastavení. Displej zobrazí nápis „ ZADEJTE CAS PRICHODU “. Čas příchodu je prodleva pro zpožděný poplach, během které musíme zadat kód.
Nastavení 1s až 99s. Nastavením a potvrzením tlačítkem PROG se dostaneme k poslednímu nastavení. Displej zobrazí nápis „ ZADEJTE CAS SIRENY “. Můžeme nastavit čas od 1 minuty do 99minut. Nastavením a potvrzením ukončíme programování. Displej zobrazí „ NASTAVENI OK “, po 2s se nápis smaže a zařízení je připraveno k provozu. Proces nastavení můžeme opětovně vyvolat tlačítkem PROG, pokud není systém v aktivním stavu. Nastavené časy zůstanou uloženy v paměti pokud nedojde k přerušení napájecího napětí. Proto je nutné zálohovat napájení akumulátorem.

Strana 1 z 212

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________