Alarm s PIC a LCD II – ústředna

Jednoduchý návod na stavbu zabezpečovací ústředny s µPU PIC 16F84A a inteligentním LCD. Pomocí tohoto displeje zařízení informuje o svých stavech a graficky znázorňuje zbývajicí dobu příchodu a odchodu. V této verzi je možno nastavovat dobu příchodu a odchodu, která je uložena v interní EEPROM. Zařízení obsahuje okamžitý, zpožděný, 24hodinový vstup a jeden výstup pro napájení externích snímačů.

PARAMETRY ÚSTŘEDNY

VSTUPY 1x okamžitý
1x zpožděný
1x 24 hodinový 
DOBA PŘÍCHODU,
ODCHODU 
2-50 sec
nezávisle na sobě 
VÝSTUPY 1x siréna
1x ext. snímače 
NAPÁJENÍ 12V ss

Hlavním článkem celého zapojení je µPU PIC 16F84A s patřičnou verzí programu a inteligentní LCD displej 2x 16 znaků s podsvětlením a řadičem HD44780 (obr.1). LCD displej komunikuje s µPU pomocí 4 bitů (porty RB4 až RB7) a vstupy E a RS jsou napojeny na porty RB3 a RB2. Ostatní vývody LCD jsou spojeny s GND. Na port RB2 je také připojen piezo element přes odpor RP. Portem RB1 je ovládáno přes T1 podsvětlení LCD. Port RB0 ovládá T2 a T3, které spínají relé. Portem RA3 je ovládáno aktivování nebo deaktivování alarmu. Zbylé porty RA 1,2,4 jsou použity jako jednotlivé vstupy alarmu. Port RA0 použit spolu s T4 a T5 jako výstup IND. Protože je většina alarmů a snímačů napájena 12V, je toto napětí použito i zde, ale pro µPU a LCD je třeba napětí 5V a z tohoto důvodu je zde stabilizátor 7805. Pro snadné zapojování jsou použity svorky WAGO. Stavy vstupů jsou snímány pomocí optočlenů OP1 až OP4. Vstupy tedy mohou být ovládány stejnosměrným napětím potřebné velikosti po změně odporů R1 až R4 (nyní je jejich velikost pro napětí 12V).Jednotlivé vstupy jsou oděleny od optočlenů Jumper propojkou, která se používá pro nastavování.

VSTUP V/Z: Tento vstup slouží k zapínání nebo vypínání alarmu. Zapnutí je při nezapojeném vstupu nebo při přivedení 5V. Vypnutí je při spojení se zemí (GND).

VSTUP ZPOŽDĚNÝ: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém alarmu, dojde k narušení alarmu a odčítání doby příchodu. Po uplynutí této doby dojde ke spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Pokud dojde během doby čekání k narušení okamžitého nebo 24 hodinového vstupu, dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ).

VSTUP OKAMŽITÝ: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém alarmu dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Tyto vstupy jsou nadřazeny vstupu zpožděnému.

VSTUP 24h: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém nebo vypnutém alarmu, dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Tento vstup je nadřazen všem vstupům.

VÝSTUP IND.: Tímto výstupem lze napájet externí snímače, či jiná zařízení, u kterých požadujeme jejich zapnutí společně se zapnutím alarmu. Tento výstup se po zapnutí alarmu propojí s GND pro jejich napájení.

      Toto zapojení je klasická ústředna bez speciálních vstupů. Po zapnutí napájení se na LCD vypíše hlášení “VERZE»5″. A nyní pokud jsou propojky JP1 – 3 v poloze 1-2 dojde k aktivaci nastavovacího menu. Na LCD se vypíše “Nastav:” a máte asi 25sec na vytažení propojek (pokud k tomu nedojde vrátí se alarm k režimu zabezpečení). Na LCD vypsáno na druhém řádku “ODCHOD     15 x2sec”, zde nastavíte pomocí propojování propojek požadovaný čas odchodu (nyní je čas nastaven na dobu 30sec {15*2}, a jeho změna se provede JP 1 pro snížení a JP 2 pro zvětšení, propojováním do poloh 1-2). Po navolení požadované hodnoty se propojením a rozspojením propojky JP 2 (poloha 1-2) přepnete do nastavení doby príchodu, na LCD se vypíše “PRICHOD   5 x2sec”. Po navolení požadované hodnoty se přepnete propojením a  rozpojením propojky JP 3 (poloha 1-2) do režimu hlídání. Nyní jsou hodnoty uloženy do interní EEPROM a máte 20sec na propojení propojek do polohy 2-3. Po uplynutí tohoto času se alarm přepne do stavu podle  vstupu V/Z.
     (Pokud nebyly propojky při zapnutí v poloze 1-2, ale v poloze 2-3, začne alarm pracovat od tohoto místa) Pro vysvětlení budeme uvažovat, že alarm je deaktivován (vstup V/Z je spojen s GND). Na LCD se vypíše text “ALARM – VYPNUT” a µPU hlídá rozpojení V/Z s GND a VST 24hod.
      Po rozpojení je výstup IND spojen s GND, na LCD problikne text “ALARM – ZAPNUT”, poté “ODCHOD” a 10x plné čtverečky “”. Jeden čtvereček představuje 1/10 tohoto časového úseku. Po uplynutí jednoho úseku se z LCD odečte jeden čtvereček doprovázený pípnutím.
      Uplynutím doby odchodu se na LCD vypíše “ALARM – ZAPNUT” spolu se specifickým tónem. Nyní se uloží stavy vstupů a µPU hlídá jejich změnu. Dojde-li k narušení okamžitého vstupu na LCD se vypíše text “ALARM – NARUSEN” “*SIRENA ZAP*” a sepne relé. Doba poplachu je pevně nastavena na dobu 40s. Po uplynutí doby poplachu rozepne relé, LCD vypíše “ALARM – ZAPNUT”, uloží se stavy vstupů a µPU hlídá.
      Po narušení zpožděného vstupu na LCD problikne “ALARM – NARUSEN”, poté “PRICHOD” a 10x plné čtverečky “”. Čtverečky se opět odečítají spolu se zvukovým signálem. Po uplynutí této doby dojde k poplachu jako při narušení okamžitého vstupu. Pokud dojde během doby příchodu k deaktivaci alarmu, vypíše se na LCD “ALARM – VYPNUT” “Pocet narus.: 1″ (počet 1 je proto, že proběhl 1 celý cyklus poplachu{počet může být číslo 0 až 99}). Po chvilce se LCD vymaže a vypíše “ALARM – VYPNUT” a výstup IND bude bez napětí.
      Pokud by během doby příchodu došlo k narušení okamžitého vstupu, bude odčítání přeskočeno a dojde ke spuštění poplachu. Také pokud dojde k deaktivaci alarmu vstupem V/Z během poplachu nebo hlídání, vypíše se na LCD počet narušení, tak jak je uvedeno výše. Další funkcí alarmu je vypnutí podsvětlení LCD po delší době nečinnosti. Změna stavu na LCD je vždy doprovázena alespoň decentním ťuknutím.
      Narušení vstupu VST24h je hlídáno v každém stavu alarmu (vyjímku tvoří doba výpisu počtu narušení na LCD) a má přednost před ostatnímy vstupy. Při jeho narušení se na LCD vypíše “NARUSEN VST. 24h” “*SIRENA ZAP*” a sepne relé. Doba poplachu je pevně nastavena na 35s. Po uplynutí doby poplachu se alarm vrátí do původního stavu a uloží se stav na vstupu 24 hod. Vypnutí poplachu se liší podle toho, zda byl alarm v aktivním nebo neaktivním stavu. Při aktivním alarmu se vypnutí poplachu provede deaktivací alarmu. Při deaktivovaném alarmu se nejdříve provede rozpojením vstupu V/Z s GND (jako když aktivujete alarm) a poté jeho spojením (jako při deaktivaci alarmu). Toto složitější vypnutí poplachu je proto, že některé číselné zámky umožňují jejich zapnutí pouhým stiskem jakéhokoli tlačítka. Pokud by během doby poplachu došlo pouze k rozpojení vstupu V/Z s GND a nedošlo by k jeho spojení, pak po jeho uplynutí dojde k aktivaci alarmu bez čekání na dobu odchodu. Jestli došlo alespoň k jednomu celému poplachovému cyklu vyvolanému narušením vstupu 24 hod. bude obsluha po změně na vstupu V/Z upozorněna na jeho narušení vypsáním počtu jeho narušení na LCD výpisem “POZOR! Vstup 24h” “byl narusen 1x” (číslo může nabývat velikosti 1 až 99)


Na plošném spoji není osazen odpor RP a piezo element, odpor se připojuje na plošku označenou písmeny PZ.

 

 

všechny potřebné soubory pro výrobu DPS
Titul : všechny potřebné soubory pro výrobu DPS
Název souboru : alarm_pic2.rar (166 kB)

——————————————————————————————————

Cena firmware pro mikrokontrolér verze 5 je 149,-Kč 
Pokud máte zájem o koupi firmware pro mikrokontrolér formátu intel hex, vyplňte formulář. Na zadaný mail vám zašlu číslo účtu pro převod částky. Formulář můžete využít i v případě dotazů. Zakoupený firmware bude odeslán na mail z formuláře.
 

Vaše jméno: (vyžadováno)

Váš Email: (vyžadováno)


 mám pouze dotaz

Vaše zpráva:

Ověření - prosím spočítejte příklad:

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________