4x Alarm s PIC a LCD

Jednoduchý návod na stavbu čtyř zabezpečovacích zařízení s µPU PIC 16F84A a inteligentním LCD. Pomocí tohoto displeje zařízení informuje o svých stavech a graficky znázorňuje zbývajicí dobu příchodu a odchodu. Nyní zdarma všechny verze programů.

Hlavním článkem celého zapojení je µPU PIC 16F84A s patřičnou verzí programu a inteligentní LCD displej 2x 16 znaků s podsvětlením a řadičem HD44780 (obr.1). LCD displej komunikuje s µPU pomocí 4 bitů (porty RB4 až RB7) a vstupy E a RS jsou napojeny na porty RB3 a RB2. Ostatní vývody LCD jsou spojeny s GND. Na port RB2 je také připojen piezo element přes odpor RP. Portem RB1 je ovládáno přes T1 podsvětlení LCD. Port RB0 ovládá T2 a T3, které spínají relé. Portem RA3 je ovládáno aktivování nebo deaktivování alarmu. Zbylé porty RA0,1,2,4 jsou použity jako jednotlivé vstupy alarmu. Vyjímku tvoří zapojení pro verzi 1.9, kde je port RA0 použit spolu s T4 a T5 jako výstup IND (obr.2). Protože je většina alarmů a snímačů napájena 12V, je toto napětí použito i zde, ale pro µPU a LCD je třeba napětí 5V a z tohoto důvodu je zde stabilizátor 7805. Pro snadné zapojování jsou použity svorky WAGO. Stavy vstupů jsou snímány pomocí optočlenů OP1 až OP4. Vstupy tedy mohou být ovládány stejnosměrným napětím potřebné velikosti po změně odporů R1 až R4 (nyní je jejich velikost pro napětí 12V).

Port RB0 ovládá T2 a T3, které spínají relé. Portem RA3 je ovládáno aktivování nebo deaktivování alarmu. Zbylé porty RA0,1,2,4 jsou použity jako jednotlivé vstupy alarmu. Vyjímku tvoří zapojení pro verzi 1.9, kde je port RA0 použit spolu s T4 a T5 jako výstup IND (obr.2). Protože je většina alarmů a snímačů napájena 12V, je toto napětí použito i zde, ale pro µPU a LCD je třeba napětí 5V a z tohoto důvodu je zde stabilizátor 7805. Pro snadné zapojování jsou použity svorky WAGO. Stavy vstupů jsou snímány pomocí optočlenů OP1 až OP4. Vstupy tedy mohou být ovládány stejnosměrným napětím potřebné velikosti po změně odporů R1 až R4 (nyní je jejich velikost pro napětí 12V).

VERZE – light

vst. 1

N/A

vst. 2

N/A

vst. 3

N/A

vst. Z

ZPOŽDĚNÝ

výst.ind

N/A

VERZE – 1.9

vst. 1

OKAMŽITÝ

vst. 2

OKAMŽITÝ

vst. 3

N/A

vst. Z

ZPOŽDĚNÝ

výst.ind

NAPÁJENÍ SNÍMAČŮ

VERZE – 2.0

vst. 1

OKAMŽITÝ

vst. 2

OKAMŽITÝ

vst. 3

OKAMŽITÝ – SPEC.

vst. Z

ZPOŽDĚNÝ

výst.ind

N/A

VERZE – 2.1

vst. 1

OKAMŽITÝ

vst. 2

OKAMŽITÝ

vst. 3

24 HODINOVÝ

vst. Z

ZPOŽDĚNÝ

výst.ind

N/A

 
     VSTUP V/Z: Tento vstup slouží k zapínání nebo vypínání alarmu. Zapnutí je při nezapojeném vstupu nebo při přivedení 5V. Vypnutí je při spojení se zemí (GND).

VSTUP ZPOŽDĚNÝ: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém alarmu, dojde k narušení alarmu a odčítání doby příchodu. Po uplynutí této doby dojde ke spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Pokud dojde během doby čekání k narušení okamžitého nebo 24 hodinového vstupu, dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ).

VSTUP OKAMŽITÝ: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém alarmu dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Tyto vstupy jsou nadřazeny vstupu zpožděnému.

VSTUP OKAMŽITÝ SPECIÁLNÍ: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém alarmu a nenarušeném zpožděném vstupu, dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Tento vstup není nadřazen žádnému vstupu.

VSTUP 24h: Změnou stavu na tomto vstupu, při zapnutém nebo vypnutém alarmu, dojde k okamžitému spuštění externí sirény (sepne RELÉ). Tento vstup je nadřazen všem vstupům.

VÝSTUP IND.: Tímto výstupem lze napájet externí snímače, či jiná zařízení, u kterých požadujeme jejich zapnutí společně se zapnutím alarmu. Tento výstup se po zapnutí alarmu propojí s GND pro jejich napájení.

Verze 1.9 – obsahuje tři vstupy (2x okam., 1x spož.) a jeden výstup (ind). Toto zapojení je klasická ústředna bez speciálních vstupů. Po zapnutí napájení se na LCD vypíše hlášení “Test” “LCD” a zobrazí se zkušební text, který bude rotovat. LCD se vynuluje a vypíše “Test” “Sireny”. Nejdříve sepne RELÉ pro externí sirénu a pak pípne piezo element.
 Tímto jsou testy dokončeny a na LCD se zobrazí text, podle toho zda je alarm na vstupu V/Z aktivován nebo deaktivován. Pro vysvětlení budeme uvažovat, že alarm je deaktivován (vstup V/Z je spojen s GND). Na LCD se vypíše text “ALARM – VYPNUT” a µPU hlídá rozpojení V/Z s GND. Po rozpojení je výstup IND spojen s GND, na LCD problikne text “ALARM – ZAPNUT”, poté “ODCHOD” a 16x plné čtverečky “”. Doba odchodu je pevně nastavena na dobu 30s. Jeden čtvereček představuje 1/16 tohoto časového úseku. Po uplynutí jednoho úseku se z LCD odečte jeden čtvereček doprovázený pípnutím. Uplynutím doby odchodu se na LCD vypíše “ALARM – ZAPNUT” spolu se specifickým tónem. Nyní se uloží stavy vstupů a µPU hlídá jejich změnu. Dojde-li k narušení okamžitého vstupu na LCD se vypíše text “ALARM – NARUSEN” “*SIRENA ZAP*” a sepne relé. Doba poplachu je pevně nastavena na dobu 40s. Po uplynutí doby poplachu rozepne relé, LCD vypíše “ALARM – ZAPNUT”, uloží se stavy vstupů a µPU hlídá.  Po narušení zpožděného vstupu na LCD problikne “ALARM – NARUSEN”, poté “PRICHOD” a 16x plné čtverečky “”. Doba příchodu je pevně nastavena na 14s. Čtverečky se opět odečítají spolu se zvukovým signálem. Po uplynutí této doby dojde k poplachu jako při narušení okamžitého vstupu. Pokud dojde během doby příchodu k deaktivaci alarmu, vypíše se na LCD “ALARM – VYPNUT” “Pocet narus.: 1″ (počet 1 je proto, že proběhl 1 celý cyklus poplachu{počet může být číslo 0 až 99}). Po chvilce se LCD vymaže a vypíše “ALARM – VYPNUT” a výstup IND bude bez napětí.
      Pokud by během doby příchodu došlo k narušení okamžitého vstupu, bude odčítání přeskočeno a dojde ke spuštění poplachu. Také pokud dojde k deaktivaci alarmu vstupem V/Z během poplachu nebo hlídání, vypíše se na LCD počet narušení, tak jak je uvedeno výše. Další funkcí alarmu je vypnutí podsvětlení LCD po delší době nečinnosti. Změna stavu na LCD je vždy doprovázena alespoň decentním ťuknutím.

Verze 2.0 – u této verze je přidán jeden speciální okamžitý vstup a naopak chybý výstup IND.
Funkce alarmu je stejná jako u verze 1.9, jen při době příchodu je vstup okamžitý speciální deaktivován (toto najde uplatnění tam, kde se zóna příchodu překrývá s jinou okamžitou zónou).

Verze 2.1 – zde je stejné zapojení jako u verze 2.0 a je zde vstup okamžitý speciální nahrazen vstupem 24 hodinovým. U této verze dojde po skončení testu k uložení stavu 24 hod. vstupu a jeho hlídání. Narušení tohoto vstupu je hlídáno v každém stavu alarmu (vyjímku tvoří doba výpisu počtu narušení na LCD) a má přednost před ostatnímy vstupy. Při jeho narušení se na LCD vypíše “NARUSEN VST. 24h” “*SIRENA ZAP*” a sepne relé. Doba poplachu je pevně nastavena na 35s. Po uplynutí doby poplachu se alarm vrátí do původního stavu a uloží se stav na vstupu 24 hod. Vypnutí poplachu se liší podle toho, zda byl alarm v aktivním nebo neaktivním stavu. Při aktivním alarmu se vypnutí poplachu provede deaktivací alarmu. Při deaktivovaném alarmu se nejdříve provede rozpojením vstupu V/Z s GND (jako když aktivujete alarm) a poté jeho spojením (jako při deaktivaci alarmu). Toto složitější vypnutí poplachu je proto, že některé číselné zámky umožňují jejich zapnutí pouhým stiskem jakéhokoli tlačítka. Pokud by během doby poplachu došlo pouze k rozpojení vstupu V/Z s GND a nedošlo by k jeho spojení, pak po jeho uplynutí dojde k aktivaci alarmu bez čekání na dobu odchodu. Jestli došlo alespoň k jednomu celému poplachovému cyklu vyvolanému narušením vstupu 24 hod. bude obsluha po změně na vstupu V/Z upozorněna na jeho narušení vypsáním počtu jeho narušení na LCD výpisem “POZOR! Vstup 24h” “byl narusen 1x” (číslo může nabývat velikosti 1 až 99).

Verze Light – tato verze je pouze jako ukázka některých funkcí alarmu. Obsahuje pouze jeden zpožděný vstup. Nezobrazuje počet narušení a indikace zbylé doby je jen na odchodu a záměrně neukazuje přesně. Také zde není funkční ovládání podsvětlení LCD, ale i přesto, se dá tato verze používat pro hlídání. 

——————————————————————————————————————

návod a DPS ve formátu PDF
Titul : návod a DPS ve formátu PDF
Název souboru : alarm_pic.rar (295 kB)
seznam součástek
Titul : seznam součástek
Název souboru : seznam.txt (783 B)
všechny 4 programy do PIC
Titul : všechny 4 programy do PIC
Název souboru : pic_alarm_hex.rar (69 kB)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________